Vytýčenie inžinierskych sietí zverte profesionálom

Spoločnosť GeoradarSK z Vrútok realizuje vytýčenie sietí vďaka špičkovej technológii spoločnosti Radiodetection. Bezpečná a neinvazívna metóda umožňuje zameranie a identifikáciu vedení alebo potrubí do digitálnej mapy, ktorá je podkladom pre kvalitnú dokumentáciu a bezpečnosť na stavenisku.

Pre zistenie uloženia inžinierskych sietí používajú technológiu GPR (Ground Penetrating Radar), ide o neinvazívny postup, kde sa odrážajú elektromagnetické vlny od objektov pod zemou a zobrazia sa na obrazovke radaru – týmto spôsobom rýchlo a presne vytýčia polohu uloženia rôznych káblových vedení.

GeoradarSK, s. r. o. pracovala na mape inžinierskych sietí aj pre UN Martin

Pred začatím prác v teréne najskôr osloví spoločnosť GeordarSK, s. r. o. všetkých správcov inžinierskych sietí, aby mali čo najpresnejšie informácie o existujúcich vedeniach, prípadne mali vedomosti, aké inžinierske siete sa v blízkosti meraní nachádzajú. O rozdieloch v skutkovom meraní a podkladmi od správcov inžinierskych sietí a projektantov ihneď informujú dotknuté strany. Získané údaje sú zakreslené do výkresovej dokumentácie, vrátane šácht, uzáverov či rozvodových skríň a to presne podľa GPS súradníc. Takáto digitálna mapa a dokumentácia následne slúži ako podklad pre stavebníka.

Práce s georadarom v Dolnooravskej nemocnici v Dolnom Kubíne 

V digitálnej mape sa nachádza vrstva s katastrálnou mapou daného úseku, jednotlivé inžinierske siete, ich hĺbka a presná poloha. Samotná mapa slúži projektantom, stavebníkom alebo aj údržbe, pretože každé vedenie je tam zaznačené s najvyššou presnosťou. Spoločnosť GeoradarSK s.r.o. realizuje aj zakresľovanie v budovách, kde sú cirkulačné potrubia, teplá voda, elektrina a podobne.

Práce s georadarom v priemyselnom parku v Devínskej Novej Vsi

Pri väčších projektoch vie spoločnosť GeoradarSK, s. r. o. za vás prevziať celú odbornú a technickú agendu súvisiacu s inžinierskymi sieťami - koordinuje komunikáciu so správcami existujúcich sietí, na predmetnom mieste špecifikuje lokalitu potrebnú pre správcu, zabezpečí geodetické merania aj vytyčovania trasy, doplní výsledky do katastrálnej mapy a odovzdá kompletné protokoly.

Práce pri pretlaku popod hlavnú cestu pred železničnou stanicou Žilina

Prístroje spoločnosti je možné používať aj pri údržbe, keď je potrebné vedieť, ktorá šachta sa upcháva. Pri práci sa používa aj geodetický inžiniersky systém GIS, kde k jednotlivým šachtám môžu byť zaznamenané aj fotografie, schémy, priemery, druh materiálu, hĺbka a dimenzia potrubia, nadmorská výška poklopu a ďalšie podobné informácie. Systém dokáže obsluhovať rôzne alarmy, ako napríklad výmena oleja v trafostanici.

Spoločnosť GeoradarSK, s. r. o. je profesionálny partner pre bezpečnosť na stavenisku, detailnú stavebnú dokumentáciu a pomoc pri údržbe už existujúcich inžinierskych sietí. Vďaka mnohým úspešným projektom je zárukou kvality, profesionality a dôveryhodnosti. Zverte im svoju stavbu aj vy.

Georadar SK, s. r. o.

I.československej brigády 3307/28, 038 61 Vrútky
IČO: 52 010 210, DIČ: 2120 877 308