Profesionálne vytýčenie sietí je zárukou bezpečného staveniska

Vďaka špičkovému technologickému vybaveniu zabezpečujeme na Slovensku profesionálne riešenia v oblasti podzemnej detekcie inžinierskych sietí. Bezpečnosť je totiž prvoradá, pri práci potrebuje stavebník vedieť, kadiaľ dané siete vedú - či ide o zameranie kvôli výkopovým prácam alebo ich zmapovanie pre účely interaktívneho systému GIS.

Pre lokalizáciu uloženia inžinierskych sietí alebo kovových vedení v stenách, podlahách, strope alebo pod zemou používame dva detektory. Prvý lokalizuje elektrické káble pod napätím, kde vďaka indukcii dokáže identifikovať polohu a hĺbku vedenia. V prípade, ak v danom vodiči (alebo potrubí) napätie neprechádza, osadíme na dostupné konce vedenia prstenec, prípadne kliešte, za pomoci ktorých vyšleme do vedenia slabý prúd, čím následne identifikujeme presnú hĺbku a polohu danej inžinierskej siete. Podmienkou je, aby išlo o vodivý materiál.

Pri optických kábloch a vedeniach, v ktorých nemôžeme viesť elektrický prúd, používame georadar. Zariadenie na základe elektromagnetických vĺn rozoznáva zmeny v prostredí a ukazuje nám pomocou paraboly približnú polohu inžinierskej siete (ak je napríklad pod cestnou komunikáciou). Georadar môžeme použiť okrem ciest aj na jemných povrchoch či trávnikoch. Hĺbka zachyteného priestoru je určená poveternostnými podmienkami, geológiou a vlhkosťou podložia.

Pri projektoch, kde stavebník potrebuje realizovať komplexné lokalizačné práce, zabezpečujeme aj odbornú a technickú agendu súvisiacu s inžinierskymi sieťami. Skoordinujeme komunikáciu so správcami existujúcich sietí, na predmetnom mieste špecifikujeme lokalitu potrebnú pre správcu, zabezpečíme geodetické merania / vytyčovania trasy, doplníme výsledky do katastrálnej mapy a odovzdáme kompletné protokoly klientovi. Samozrejme, je dôležité pripraviť si dokumentáciu vopred v dostatočnom predstihu - pri stavebnom povolení alebo ohlásení drobnej stavby plynú zákonné lehoty. Väčšina vlastníkov inžinierskych sietí má lehotu na vyjadrenie do 30 dní. Následne sa zabezpečuje ďalšia žiadosť, kde plynie lehota 30 dní na vytýčenie sietí v teréne.

Pokiaľ realizujeme mapovanie inžinierskych sietí bez stavebného povolenia, stačí si dohodnúť termín a vyrážame na miesto. Priestor je postupne lokalizovaný, vyhodnotíme druhy inžinierskych sietí a pri kanalizačných potrubiach používame aj rôzne sondy. Podľa typu sietí následne rozhodneme, aké zariadenie na zameranie použijeme. Dáta, ktoré získame, následne spracujeme v softvéri a odovzdáme zákazníkovi. V niektorých prípadoch dokážeme lokalizovať aj základy budov alebo rôzne staré potrubia a vedenia.

V protokole o prevzatí následne odporučíme zákazníkovi, ako má postupovať pri výkopových prácach. Podľa noriem sú určené ochranné pásma - kedy sa môže kopať bagrom a kedy len ručne. Viaceré siete totiž vytvárajú zákruty a rôzne tvary. Stáva sa, že v už existujúcich mapách sú potrubia nepresne zakreslené. Práve preto je dôležité a bezpečné riešenie dôkladné zmapovanie podložia pred samotnou stavbou.

C
georadar-vymennicka
georadar-nemocnica-martin
georadar-nemocnica-martin
georadar-vymennicka
georadar-vymennicka

Georadar SK, s. r. o.

I.československej brigády 3307/28, 038 61 Vrútky
IČO: 52 010 210, DIČ: 2120 877 308